Advokatska kancelarija Stojanović osnovana je 1993. godine. Osnivač kancelarije je advokat
dr Sava Stojanović. Sedište kancelarije je u Beogradu, ali se delatnost kancelarije prostire
na teritoriji cele Srbije.

Specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga u oblasti:

Krivičnog prava
•  odbrana okrivljenog (uključujući i maloletna lica) u svim fazama krivičnog postupka
•  zastupanje lica oštećenih krivičnim delom i pokretanje krivičnog postupka za krivična
    dela koja se gone po privatnoj tužbi, kao i zastupanje oštećenog kao tužioca

Građanskog prava / Zastupanje u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku
•  stvarno pravo (svi sporovi vezani za imovinske odnose)
•  obligaciono pravo (sastavljanje svih vrsta ugovora, naknada štete, promet nepokretnosti)
•  porodično pravo (sporovi vezani za razvod, poveravanje deteta, izdržavanje)
•  nasledno pravo (pokretanje ostavinskog postupka i zastupanje, sastavljanje
    testamenta/zaveštanja i ugovora o doživotnom izdržavanju)
•  radno pravo

Upravnog prava
• zastupanje pred organima uprave
• zastupanje u upravnom postupku i u upravnim sporovima

Ustavnog prava
• sačinjavanje ustavnih žalbi

Privrednog prava
• zastupanje pravnih lica u postupcima pred privrednim sudovima

Prava privrednih prestupa i prekršaja
• zastupanje pravnih lica u postupcima povodom privrednih prestupa
• zastupanje fizičkih lica u prekršajnom postupku

Međunarodnog prava
• podnošenje predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava